Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > İ   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
İ
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

İbra: Temize çıkarma, kurtarma, bir şeyden uzaklaşma, terim olarak, bir kimsenin başkasının zimmetinde veya onun cihetinde olan kendisine ait bir hakkı düşürmesidir.
 
İfraz(Ayırma):Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın, düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.
 
İkincil Piyasa: Banka veya finansman kuruluşlarının konut kredilerini diğer kurumsal yatırımcılara sattıkları pazardır. Menkul kıymet borsaları bu piyasayı tanımlamada en iyi örnektir.

İmar Durumu: Arsa ve yapı yönünden bir imar parselinin boyutlarını, sınırlarını, imar planında alacağı şekli, yapının teknik koşullarını belirten belgedir.

 
İmar Planı: Nüfusu 10.000i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plandır.

 
İnşaat Kat Alanı Katsayısı(Kaks): Yapının bütün katlarındaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dâhil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.

 
İnşaat Nizamı: Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alandır.
İnşaat Taban Alan Katsayısı(Taks): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.

 
İnşaat Tüm Risk (All Risk) Sigortası: Sigorta süreci içinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması nedeniyle meydana gelecek zararları temin eden sigorta.

İnşaat  Taban Alan Katsayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.
 
İntifa Hakkı: Ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır.
 
İpotek: İpotek doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesidir.
 
İpotek Belgesi: Taşınmaz ipoteklendiği zaman Tapu Dairesi’nde alınan belgedir.
 
İpotek Derecesi: İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları duruma göre tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir.
 
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler: İhraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde oluşturulan, teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleridir.
 
İrtifak Hakkı: Gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulü başkasının kullanmasına izin vermesi ve mülkiyet hakkını sınırlamasıdır.
 
İştira Hakkı: Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır.

İskan Raporu: Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İstinaf Yolu: Bitmiş bir yargıya yeni baştan başlayarak, yeniden, bir derece daha yargılama yapılmasıdır.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?