Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > T   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
T
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Taahütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.
Tahakkuk: Gerçekleşme.
 
Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.

Takyidat: Gayrimenkul üzerinde 3.kişiler lehine konulmuş, mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan haklardır.
 
Tapu: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.
 
Tapu Sicili: Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.
 
Tapu Sicil Müdürlüğü: Bölgelerindeki taşınmazların ilgili akit ve tesciline ilişkin işlemleri yapan kamu kuruluşudur.

Tashih: Düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi.
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Kaydı: Bankaların TCMB’ye her ay bildirdikleri karşılıksız çek, protestolu senet, sorunlu kredi, kredi kartlarına ait negatif bilginin yer aldığı ve kredi kararı aşamasında kullanılan bilgi paylaşım sistemidir.
 
Temerrüt: Borcun zamanında ödenmemesi, ödemede gecikilmesi durumudur.

Temmerrüt Faizi: Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için kanuni olarak belirlenen orana göre ödemeye mecbur olduğu faizdir.
Teminat havuzu: Yapı kullanma izni alınmış konut ve diğer gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacaklar, ikame varlıklar ve bunların riskten korunması amacıyla yapılan sözleşmelerden oluşur.
 
Temlik: Hukuki bir işleme dayalı olarak bir alacağın bütün hak ve vecibeleri ile birlikte alacaklıdan başka bir kişiye devir edilmesi.
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): İşlevi, Türkiye'de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak olan kamusal idaredir.
 
Tüzel Kişi: Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun kişi saydığı kurum, kuruluş ve müesseselere tüzel kişi (hükmi şahıs) denir. Tüzel kişiler kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır. Devlet, belediyeler, köy, D.S.İ gibi kuruluşlar kamu tüzel kişisidir. Şirketler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, sendikalar, siyasi partiler gibi kuruluşlar özel hukuk tüzel kişisidir.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?