Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > M   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
M
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Malik: Herhangi bir malın veya şeyin tasarrufunu elinde bulunduran, ona sahip olan kişidir.

Mal Birliği:  Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince mülk edindiği bütün malların dahil olduğu birlik üzerinde kocanın (karının şahsi malları hariç olmak üzere) mülkiyet hakkına sahip olduğu mal rejimi.
Mal Ortaklığı: Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkını ortaklaşa kullanarak hiçbir payında bağımsızca tasarruf edemediği mal rejimi.
Mantolama: Dıştan ısı yalıtımı uygulamasına verilen isimdir. Binaların duvar, kolon, kiriş ve tavan yüzeylerinde dışarıdan sonradan yapıştırılarak veya hazır sıvalar uygulanarak kullanılmaktadır.
 
Menfaattar:  Sigorta sözleşmesinde taraf olmayan; ancak sigorta sözleşmesi lehine yapılan ve riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatını talep etme hakkına sahip gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.
 
Menkul Kıymetleştirme: Bir gerçek veya tüzel kişinin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan varlıkları ve gelecekteki gelirlerini karşılık göstermek sureti ile borçlanma senedi ihraç ederek finansman sağlanmasıdır.

Merhun: Rehinli mal.
Mesken: Ev, konut, oturulacak yerdir.

Mevzii İmar Planı: Plan sınırı bitişik olmayan, sosyal ve teknik yapısı kendi içinde çözümlenen plana denir.
Mortgage: Mortgage Sistemi tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile mevcut konutları teminat gösterilerek alınan diğer kredilerin, yasada belirtilen çeşitli sermaye piyasası enstrümanları kullanılarak menkul kıymetleştirilmesini ve söz konusu menkul kıymetlerin ikincil piyasalarda yatırımcılara satılarak, tekrar bu tür kredilere yönlendirilmesini sağlayan sistemdir.

Muacceliyet: Bir borç ilişkisinde, alacaklının edimi isteyebileceği ve borçlunun da bu isteme uyarak, edimi ifa etmekle yükümlü olduğu anı, (borcun ifa kabiliyeti kazandığı anı) belirler.

Muafiyet:  Affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş.

Mücbir Sebep: Bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren kişinin önceden beklemediği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği dıştan gelen olağanüstü nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.

Müşterek Hesap: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak kullanması amacıyla bankalarda açtırdıkları hesaplardır.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?