Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > K   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
K
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Kadastro: Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işidir.

Kâgir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.
 
Kampanyalı Satış: Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satış türüdür.
 

Kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

 
Kamu Malları:  Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.
 
Kat İhtarnamesi: Sözleşme uyarınca ödemeler vadesinde yapılmaz veya kredi tahsilâtı güçleşirse; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin ödenmesi gerektiğini müşteriye bildiren ihtarnamedir.

Kat İrtifakı: Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına denir.
 
Kat Mülkiyeti: Bağımsız bölümler üzerinde kanuna uygun kurulan mülkiyet hakkıdır.
 
Kefalet: Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmadığı durumda alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türüdür.
 
Kefil: Müşteriyle birlikte sözleşme imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
 
KKB (Kredi Kayıt Bürosu): KKB A.Ş. üyesi olan kurumlar arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin minimize edilebilmesine olanak sağlamak için kurulmuş bir "bilgi paylaşım sistemidir".
 
KKDF(Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu): Kredinin faiz ve anapara kur farkı tutarı üzerinden belirli oranlarda hesaplanan ve banka tarafından faiz veya anapara ile birlikte müşterilerden tahsil edilen fondur.
 
Kredi Anaparası: Kullandırılan toplam kredi tutarıdır.
 
Kredi / Değer Oranı: Borcun gayrimenkulün değerine oranını gösteren parametredir. 
 
Kredi Hayat Sigortası: Yaşam kaybı veya kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet durumunda kullanılan kredinin, bu nedenlerle geri ödenmemesi halini belirli koşullar altında koruma altına alan bir sigortadır.  
 
Kredi Riski: Kredi veren kuruluş açısından; kredi işlemlerinde anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerin yerine getirilmeme olasılığıdır.
 
Konut Alanı: Konut inşa edilebilir alandır.
 
Konut Finansman Kuruluşları: Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir.
 
Konut Sigortası: Konutun yeri, durumu ve yaşı gibi etkenlere bağlı olarak değişen, evi ve tüm eşyayı olası tehlikelere karşı korumak amacıyla kurulmuş bir sigorta sistemidir.
 
Konut Stoku: Bir ülkedeki konut varlığının tamamıdır.
 
Konut Yapı Kooperatifi: Arsa ve arazi satın alıp birleştirerek imar planına uygun bir biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlayıp ortaklarına konut yaptıran kuruluşlardır.
 
Kur Riski: Bilançodaki yabancı para aktif ve pasifler arasındaki farkın, kur oranlarındaki beklenmedik gelişmeler sonucu, sermaye tabanı ve ekonomik değeri olumsuz etkilemesidir.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?